Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú prístupy, ktoré spoločnosť Immediate Connect používa na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov návštevníkov stránok.

Úvod

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je vysvetliť, prečo zhromažďujeme osobné údaje, aké údaje zhromažďujeme a ako ich používame. Predstavíme tiež práva našich používateľov týkajúce sa ich súkromia a opíšeme opatrenia, ktoré prijímame na ochranu ich Osobných údajov.

Pojmy a definície

Predtým, ako začnete čítať tieto zásady ochrany osobných údajov, oboznámte sa s nasledujúcimi pojmami a definíciami:

Immediate Connect Zber osobných údajov

Immediate Connect je povinná zhromažďovať osobné údaje, pretože nám pomáhajú zabezpečiť správne fungovanie našich webových stránok a umožňujú nám poskytovať používateľom vysokokvalitné služby. Tu sú uvedené hlavné metódy, ktoré používame na zhromažďovanie Osobných údajov:

Návštevníci, ktorí si prostredníctvom webovej stránky Immediate Connect vytvárajú účty a využívajú naše služby, dobrovoľne poskytujú určité osobné údaje. Napríklad pri registrácii účtu budete musieť poskytnúť svoje celé meno, e-mailovú adresu, krajinu bydliska a ďalšie kontaktné údaje. Vyplnením registračného formulára a používaním našich ďalších služieb nám dávate zákonný súhlas na zhromažďovanie a spracovanie vami poskytnutých Osobných údajov.

Ak sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, budete musieť poskytnúť osobné údaje, ako je vaše meno a kontaktné údaje. Tieto údaje sú potrebné na to, aby sme mohli reagovať na vašu žiadosť a vyriešiť problémy alebo odpovedať na akékoľvek otázky. Spoločnosť Immediate Connect bude zhromažďovať a spracovávať len údaje, ktoré sú pre nás relevantné na prevádzku našich služieb a efektívnu komunikáciu s používateľmi.

Môžu sa zhromažďovať aj iné osobné údaje, napríklad údaje týkajúce sa správania návštevníkov webovej stránky Immediate Connect. Používame súbory cookie a iné nástroje na zhromažďovanie cenných informácií týkajúcich sa interakcie návštevníkov s jednotlivými časťami našej webovej lokality. To nám môže pomôcť zdokonaliť naše služby, odstrániť technické problémy a umožniť fungovanie webovej lokality tak, ako bolo zamýšľané. Tento typ osobných údajov sa nepoužíva na individuálnu identifikáciu návštevníkov.

Ako legálne spracúvame vaše osobné údaje

Immediate Connect zhromažďuje a spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky, a zabezpečuje, aby sme mohli analyzovať jej výkon a v prípade potreby ju vylepšiť. Metódy, ktoré používame na zhromažďovanie a spracovanie Osobných údajov, spadajú pod všetky platné zákony o ochrane osobných údajov a neporušujú práva našich používateľov.

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na týchto právnych základoch:

Ako používame vaše osobné údaje

Tu sú uvedené nasledujúce spôsoby, ako spoločnosť Immediate Connect využíva osobné údaje:

Používanie súborov cookie

Immediate Connect používa súbory cookie na celej našej webovej lokalite, aby sme zabezpečili, že všetky služby fungujú tak, ako majú, identifikovali technické problémy a zistili, ako zlepšiť naše používateľské skúsenosti. Viac informácií o používaní súborov cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

Pri interakcii so službou Immediate Connect a jej funkciami sa stretnete s tromi základnými typmi súborov cookie. Sú to tieto súbory:

Základné súbory cookie

Základné súbory cookie ako najdôležitejší typ súborov cookie zabezpečujú správne fungovanie všetkých funkcií na webovej lokalite Immediate Connect. Bez zapnutých základných súborov cookie nebudú mnohé naše funkcie fungovať tak, ako majú, a môžu byť dokonca nedostupné.

Súbory cookie služby Google Analytics

Tieto súbory cookie poskytujú cenné informácie o výkonnosti našich webových stránok a o spôsobe, akým používatelia pracujú s našimi funkciami. Súbory cookie služby Google Analytics používame ako spätnú väzbu na identifikáciu oblastí na našej webovej lokalite, ktoré možno treba zlepšiť, aby sme mohli ďalej zlepšovať používateľský zážitok, ktorý poskytujeme návštevníkom. Súbory cookie služby Google Analytics sa nepoužívajú na individuálnu identifikáciu našich používateľov.

Súbory cookie tretích strán

Ďalšie súbory cookie môžu na webovej lokalite Immediate Connect distribuovať aj tretie strany, na ktoré sme sa prepojili. Medzi tretie strany, na ktoré sa odkazujeme, patria sprostredkovateľské spoločnosti, s ktorými spolupracujeme a ku ktorým priraďujeme našich používateľov. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov a Zásadách používania súborov cookie prideleného sprostredkovateľa.

Ukladanie osobných údajov

Immediate Connect nie je spracovateľom údajov a údaje používateľov sa neukladajú na našich serveroch.

Po vytvorení účtu používateľa na našej platforme budú jeho osobné údaje poskytnuté maklérovi, ktorý mu bol pridelený. Sprostredkovateľ, ktorý sa stáva spracovateľom údajov, je zodpovedný za spracovanie všetkých osobných údajov tohto používateľa. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako váš maklér spracúva vaše Osobné údaje, kontaktujte ho alebo si prečítajte jeho Zásady ochrany osobných údajov.

Všetci sprostredkovatelia, s ktorými sme prepojení, dodržiavajú všetky zákony o ochrane osobných údajov, ako je napríklad GDPR, ktoré sa vzťahujú na krajinu, v ktorej pôsobia.

Ochrana osobných údajov

Immediate Connect pri ochrane osobných údajov dbá na ich dôkladnú ochranu a používa niekoľko bezpečnostných metód na ich zabezpečenie. Všetci zamestnanci dodržiavajú prísne pravidlá dôvernosti a osobné údaje sa poskytujú len minimálnemu počtu zamestnancov. Rešpektujeme vaše súkromie a neumožňujeme neoprávnený prístup k vašim Osobným údajom.

V ojedinelých prípadoch môžeme byť zo zákona povinní poskytnúť informácie o konkrétnych používateľoch úradom. Napríklad pri vyšetrovaní trestného činu môžu orgány činné v trestnom konaní požiadať o poskytnutie informácií týkajúcich sa činnosti konkrétneho používateľa na našej webovej lokalite. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov dôkladne preskúmame všetky žiadosti orgánov, aby sme sa uistili o ich oprávnenosti. Ak takéto zdieľanie údajov závisí od vášho súhlasu, budeme vás o tom riadne informovať a pred vykonaním opatrení vás požiadame o súhlas.

Prístup tretích strán k osobným údajom

Tretie strany môžu kontaktovať spoločnosť Immediate Connect so žiadosťou o poskytnutie konkrétnych informácií týkajúcich sa osobných údajov zhromaždených od našich používateľov. V takom prípade určíme, či má tretia strana zákonné právo na získanie týchto informácií a či jej požiadavka prevažuje nad právom nášho používateľa na súkromie.

Keďže spoločnosť Immediate Connect je správcom údajov, môžeme spolupracovať s viacerými spracovateľmi údajov, s ktorými budeme musieť zdieľať vaše osobné údaje. Tým sa zabezpečí hladký priebeh všetkých operácií na našej webovej lokalite. Prístup k vašim Osobným údajom môžu potrebovať napríklad zamestnanci našej hostingovej spoločnosti alebo poskytovateľa IT služieb. Spoločnosť Immediate Connect neposkytne Osobné údaje tretím stranám bez súhlasu používateľov a všetok prístup tretích strán k Osobným údajom dodržiava všetky platné zákony o ochrane osobných údajov.

Práva používateľa na ochranu súkromia

Ako používateľ služby Immediate Connect máte súbor základných práv na ochranu osobných údajov podľa predpisov o ochrane osobných údajov, ako je napríklad GDPR. Sú to tieto práva:

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Immediate Connect. Okrem toho, ak môžete preukázať, že vaše práva na ochranu osobných údajov prevažujú nad naším oprávneným záujmom (podľa GDPR), môžete spochybniť naše zhromažďovanie a spracúvanie vašich Osobných údajov.

V závislosti od krajiny vášho pobytu sa môžu uplatňovať ďalšie predpisy o ochrane osobných údajov. Zoznámte sa s miestnymi zákonmi a kontaktujte nás, ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov.

Zmeny a doplnenia politiky

Všetok obsah webovej lokality Immediate Connect vrátane týchto zásad ochrany osobných údajov môže byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia používateľov zmenený. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť okamžite po ich uverejnení a používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou zásad a dohôd spoločnosti Immediate Connect. Vaše ďalšie používanie služby Immediate Connect predstavuje váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak máte akúkoľvek spätnú väzbu alebo otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a používania vašich údajov alebo akýchkoľvek iných informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, kontaktujte nás. Pokyny, ako to urobiť, nájdete na našej stránke Kontaktujte nás.